دهمین جلسه بررسی موارد اجرایی و پیشرفت پروژه تجهیز و توسعه فروشگاههای اسنوا در تاریخ 12 آذرماه 99 با حضور کارفرما برگزار گردید.