جلسه تقدیر از اعضای واحد مالی شرکت به مناسبت روز حسابدار در تاریخ 16 آذرماه 99 برگزار شد.