جلسه مدیران گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب و مدیران هلدینگ ساختمانی انتخاب با موضوع بررسی کسب و کار و استراتژی هلدینگ ساختمانی در محل شرکت برگزار شد.