جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور مدیران هلدینگ ساختمان و گردشگری انتخاب در محل شرکت برگزار شد. همچنین پیش از این جلسه، جلسه ارائه گزارش وضعیت احداث و پیشرفت فیزیکی پتروشیمی دالاهو با حضور جناب آقای مهندس فروهان، مدیر پروژه احداث پتروشیمی دالاهو برگزار شد.