جلسه با حضور پیمانکار در خصوص بررسی وضعیت، مشکلات و پیشرفت پروژه تجهیز و توسعه فروشگاه های اسنوا امروز در محل شرکت برگزار شد.