بازدید جناب آقای مهندس عدالت نژاد ریاست محترم هیئت مدیره، جناب آقای مهندس بکایی مدیریت محترم هلدینگ ساختمانی و جناب آقای مهندس فروهان مدیر محترم اجرایی هلدینگ ساختمانی انتخاب از پروژه هتل مشهد بازدید به عمل آورده، در جریان روند پیشرفت ساخت این هتل قرار گرفته و پیگیری های لازم جهت رفع موانع و مشکلات پروژه انجام شد.