جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور مدیران هلدینگ ساختمان و گردشگری انتخاب امروز در محل شرکت برگزار شد.