جلسه مدیران هلدینگ ساختمانی انتخاب با معاونت فنی و با حضور جناب آقای مهندس عدالت نژاد ریاست محترم هیئت مدیره، جناب آقای مهندس بکایی مدیرعامل محترم هلدینگ، جناب آقای دکتر مولایی معاونت محترم بازرگانی و جناب آقای مهندس نصر معاونت فنی هلدینگ ساختمانی انتخاب، امروز 22 اردیبهشت در محل شرکت برگزار شد.