جلسه با موضوع بررسی پروژه هتل مشهد، پروژه حسینیه غدیریه و پروژه توحید اصفهان با حضور مدیران هلدینگ ساختمانی انتخاب برگزار شد.