جلسه شورای معاونین شرکت با حضور جناب آقای عدالت نژاد ریاست محترم هیئت مدیره، جناب آقای مهندس بکایی مدیرعامل محترم، جناب آقای مهندس فروهان معاونت محترم اجرایی و جناب آقای مهندس نصر معاونت محترم فنی، امروز اول خردادماه در محل شرکت برگزار شد.