جلسه شورای معاونین با موضوع بررسی مباحث طراحی هتل مشهد جهت دستیابی به نقشه های اجرایی با حضور جناب آقای عدالت نژاد ریاست محترم هیئت مدیره و معاونین شرکت و همچنین مشاورین پروژه امروز در محل شرکت برگزار گردید.