جلسه پیگیری روند پیشرفت پروژه ساختمانی کوثر و ولایت، جهت بررسی و رفع موانع فنی و اجرایی، با حضور مدیران و معاونین شرکت و مدیر و مشاورین پروژه، امروز در محل شرکت برگزار شد.