جلسه پیگیری روند پیشرفت پروژه ساختمانی کوثر و ولایت، با حضور مدیران و معاونین شرکت، امروز برگزار شد.