امروز جلسه شورای معاونین، با موضوع بررسی مسائل مرتبط با پروژه ساختمانی هتل مشهد به صورت ویدئو کنفرانس با حضور مدیران و معاونین شرکت ساختمانی انتخاب در اصفهان و مدیران پروژه مشهد در شهر مشهد مقدس برگزار شد.