جلسه دفاعیه فاز صفر مشاور جهت پروژه باغ برج ناژوان با حضور مدیر عامل محترم و برخی معاونین و مدیران و با ارائه و پرزنت شرکت فرآیند منطقی در دفتر شرکت برگزار شد.