بازدید هیئت مدیره محترم و معاونین محترم شرکت از پروژه ساختمانی هتل مشهد

بازدید از پروژه کوثر و ولایت و جلسه بررسی مسائل پروژه

جلسه شورای معاونین در محل پروژه کوثر و ولایت

جلسه بررسی طرح های توسعه و تکمیل ساختمان غدیریه دیانی

جلسه شورای معاونین در محل پروژه کوثر و ولایت

بازدید جناب آقای عدالت نژاد رئیس محترم هیئت مدیره هلدینگ ساختمانی انتخاب از کارخانه نماچین

بازدید مدیران هلدینگ ساختمانی انتخاب از پروژه هتل مشهدمقدس

بازدید مدیران هلدینگ ساختمانی انتخاب از پروژه هتل مشهدمقدس

بازدید جناب آقای دکتر کاووسی و جناب آقای مهندس عدالت نژاد از پروژه هتل مشهد