جلسه در خصوص بررسی وضعیت پروژه تجهیز فروشگاه های اسنوا

جلسه بررسی پیشرفت پروژه تجهیز و توسعه فروشگاه های اسنوا

پانزدهمین جلسه پروژه تجهیز و توسعه فروشگاههای اسنوا با حضور ناظران استان

جلسه هیئت مدیره هلدینگ ساختمانی با جمعی از مدیران گروه صنعتی انتخاب

سیزدهمین جلسه بررسی پیشرفت پروژه تجهیز فروشگاه های اسنوا 23 آذرماه 99

دوازدهمین جلسه بررسی پیشرفت پروژه تجهیز فروشگاه های اسنوا 23 آذرماه 99

یازدهمین جلسه بررسی پیشرفت پروژه تجهیز فروشگاه های اسنوا 18 آذرماه 99

دهمین جلسه بررسی پیشرفت پروژه تجهیز و توسعه فروشگاههای اسنوا با حضور کارفرما 12 آذرماه 99