جلسه هیئت مدیره شرکت ساختمان انتخاب با مدیر عامل محترم گروه انتخاب

جلسه تصمیم گیری طراحی کانسپت پروژه باغ برج ناژوان

جلسه بررسی و رفع موانع فنی و اجرایی پروژه ساختمانی کوثر و ولایت

جلسه پیگیری پیشرفت پروژه ساختمانی کوثر و ولایت

جلسه پیگیری روند پیشرفت پروژه ساختمانی کوثر و ولایت