جلسه بررسی مسائل پروژه ساختمانی هتل مشهد

بازدید هیئت مدیره محترم و معاونین محترم شرکت از پروژه ساختمانی هتل مشهد

جلسه پیگیری روند پیشرفت پروژه هتل مشهد

جلسه بررسی پروژه کوثر و ولایت و هتل مشهد

جلسه با موضوع بررسی مباحث طراحی هتل مشهد جهت دستیابی به نقشه های اجرایی

جلسه پیگیری و بررسی طرح های هتل مشهد با حضور مشاورین پروژه

جلسه شورای معاونین با موضوع بررسی و پیگیری پروژه هتل مشهد

جلسه شورای معاونین با موضوع بررسی و پیگیری پروژه هتل مشهد