جلسه بررسی و رفع موانع فنی و اجرایی پروژه ساختمانی کوثر و ولایت

جلسه پیگیری پیشرفت پروژه ساختمانی کوثر و ولایت

جلسه پیگیری روند پیشرفت پروژه ساختمانی کوثر و ولایت

جلسه روند پیشرفت پروژه ساختمانی کوثر و ولایت

جلسه پیگیری روند پیشرفت پروژه ساختمانی کوثر و ولایت

جلسه بررسی پروژه کوثر و ولایت و هتل مشهد

جلسه با موضوع بررسی پیشرفت پروژه کوثر و ولایت