جلسه هیئت مدیره هلدینگ ساختمانی با جمعی از مدیران گروه صنعتی انتخاب

جلسه بررسی پیشرفت پروژه احداث پتروشیمی دالاهو با حضور مدیران گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب

سیزدهمین جلسه بررسی پیشرفت پروژه تجهیز فروشگاه های اسنوا 23 آذرماه 99

جلسه هیئت مدیره با مشاورین و طراحان هتل انتخاب مشهد مقدس 25 آذرماه 99

دوازدهمین جلسه بررسی پیشرفت پروژه تجهیز فروشگاه های اسنوا 23 آذرماه 99

بازدید حاج محمد دیانی از غرفه هلدینگ ساختمانی انتخاب

یازدهمین جلسه بررسی پیشرفت پروژه تجهیز فروشگاه های اسنوا 18 آذرماه 99

تقدیر از واحد مالی شرکت به مناسبت روز حسابدار 16 آذرماه 99