جلسه شورای معاونین با موضوع پروژه کوثر و ولایت

جلسه شورای معاونین با موضوع پروژه کوثر و ولایت

جلسه پیگیری و بررسی طرح های هتل مشهد با حضور مشاورین پروژه

جلسه شورای معاونین در محل پروژه کوثر و ولایت

جلسه شورای معاونین با موضوع بررسی و پیگیری پروژه هتل مشهد

جلسه بررسی طرح های توسعه و تکمیل ساختمان غدیریه دیانی

جلسه شورای معاونین با موضوع بررسی و پیگیری پروژه هتل مشهد